ATMOSFER VE İKLİM TEST SORULARI

2010-10-24 10:08:00

Soru 1.   Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da artar.      

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından birisidir?

 

A)       Orta kuşakta karaların batı kıyılarının çok yağış alması

B)        Havanın bulutsuz olduğu kış günlerinde günlük sıcaklık farkının fazla olması

C)        Yeryüzünden ısı kaybının fazla olduğu kış gecelerinde don olayının görülmesi

D)       Havanın nemli olduğu yerlerde bitki örtüsünün gür olması

E)        Gündüz, sis yoğunluğunun geceden daha az olması

 

Soru 2.   Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da artar.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanamaz?

 

A)       Gündüz, sis yoğunluğunun geceden az olması

B)        Kutup bölgelerinde yağışın az olması

C)        Sıcak çöllerde bağıl nemin düşük olması

D)       Bir dağı aşarak oluşan fön rüzgârlarının kurutucu etki yapması

E)        Havanın bulutsuz olduğu günlerde günlük sıcaklık farkının fazla olması

 

Soru 4.   Atmosfer'in katı olan Troposferin ka­lınlığı Ekvator'da fazla, kutuplarda ise azdır. Dünya'nın dönüş hızının;

               I.Ekvator'da kutuplara göre daha fazla olması

            II. Ekvator'da yükselici, kutuplarda alçalıcı hava hareketinin görülmesi

          III. Havanın sıcaklığının yükseldikçe azalması

Troposfer'in kalınlığının farklı olmasında yukarı­daki olaylardan hangisi veya hangileri etkili değildir?

 

 

A)     Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      I ve II

D)      II ve I

E)       III ve I

  

 

Soru 5.   Sanayi kuruluşlarından ve araçlardan Atmosfer'e karışan yabancı maddelerin, özellikle kükürtdioksit, karbonmonksit ve katı maddelerin canlılar üzerinde meydana getirdiği tahribatlara duman zararları denir.

Aşağıda isimleri verilen şehirlerin sanayileşme oranları düşünüldüğünde hangisinde duman zararlılığı­nın daha fazla olduğu söylenebilir?

 

A)       Şanlıurfa

B)        Yozgat

C)        Kocaeli

D)       Kütahya

E)        Ağrı 

 

Soru 6.   Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yerden yan­sıyan ışınlarla ısınmasının bir sonucudur?

 

A)       Atmosfer gazlarının yoğunluklarının alt tabakalarda artması

B)        Yükseldikçe hava basıncın azalması

C)        Güneş ışınlarının üst katlarda tutulması

D)       Atmosferde yükseldikçe sıcaklıkların azalması

E)        Yoğunlaşmanın üst katlarda artması

  

Soru 7.   Karasal iklimlerin görüldüğü yerlerde ocak ayı en soğuk ay iken temmuz ayı en sıcak aydır. Deniz etkisindeki iklimlerde ise en soğuk ay şubat iken en sıcak ay ağustos ayıdır.

 

Denizel iklimler ile Karasal iklimler arasındaki bu temel farklılığın sebebi nedir?

 

A)       Denizlerin karalara oranla daha geç ısınıp daha geç soğuması

B)        Denizel iklimlerde nemlilik derecesinin daha faz­la olması

C)        Denizel iklimler üzerinde okyanus akıntılarının etkili olması

D)       Denizel iklimlerin karasal iklimlere oranla daha ılıman olması

E)        Denizel iklimlerde yağış rejiminin daha düzenli olması

 

 Soru 8.    Eğer Dünyamızı saran bir atmosferimiz olmasaydı  aşağıdaki olaylardan hangisinin olması beklenirdi?

 

A)       Yıl boyunca yağış olması

B)        Mor ötesi ışınların tutulması

C)        Sıcaklığın yıl boyunca aynı kalması

D)       Gölgelerin tam karanlık olması

E)       Yerüstü ve yeraltı sularının artması

 

Soru 9.   Karalar, Kuzey Yarımküre'nin % 30'unu, Güney Yarımküre'nin ise sadece % 19'unu kaplar. Kuzey Yarımküre'de,

              I.Karalar üzerinde yıllık sıcaklık farklarının, Güney Yarımküre'ye göre daha fazla olması

             II.Dünya'nın en yüksek doruğu ile en derin çukuru­nun bulunması

             III. Sürekli rüzgârların Güney Yarımküre'dekinin ter­si yönde sapması

 

olgularından hangileri, karaların yarımkürelere dağılışındaki bu farklılığın bir sonucudur?

 
A)  Yalnız I           B) Yalnız II         C) I ve III         D) II ve III             E) I, II ve III

 

  Soru 11.   Yer şekillerinin sıcaklık dağılışı üzerinde belli bir etkisi vardır.

Bu etki kaldırıldığında, Türkiye’nin yıllık sıcaklık ortalamalarının nasıl olması beklenir?

 

A)       Kıyılarda yüksek, iç kesimlerde düşük

B)        Kuzey ve Güneyde düşük, iç kesimlerde yüksek

C)        Güneyde yüksek, Kuzeyde düşük

D)       Doğuda yüksek, Batıda düşük

E)        Her yerde eşit

  

Soru 12.    Türkiye’nin yıllık sıcaklık ortalamaları deniz seviyesine indirgendiğinde yıllık sıcaklık ortalamalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde fazla olduğu görülmektedir.

 

Bu duruma sebep olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)       Yer şekilleri

B)        Buharlaşma miktarı

C)        Denizellik

D)       Enlem derecesi

E)        Denize uzaklık 

 

Soru 13.   Türkiye’nin iç bölgelerinde günlük sıcaklık farkları kıyı bölgelerine göre daha fazladır.

 

Bu durumun temel sebebi nedir?

 

A)       Enlem ve denizellik

B)        Karasallık ve denizellik

C)        Yükselti ve bitki örtüsü

D)       Yükselti ve karasallık

E)        Enlem ve karasallık 

 

Soru 14.   Türkiye’de kış aylarında kuzeye gidildikçe enleme bağlı olarak sıcaklıkların azalması gerekmektedir. Fakat Karadeniz Bölgesinde bunun tam tersi bir durum söz konusu olmaktadır. Kış aylarında Karadeniz Bölgesi kıyı şehirlerinde hava sıcaklıkları, Akdeniz Bölgesi kıyı şehirleri kadar olmaktadır.

 

Bu duruma sebep olan faktör nedir?

 

A)       Enlem faktörüdür

B)        Karasallık faktörüdür

C)        Yükselti faktörüdür

D)       Denizellik faktörüdür

E)        Bitki örtüsü faktörüdür

  

Soru 15.   Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaz kuraklığının belirgin olmasında aşağıdaki rüzgârlardan hangisi etkili olmaktadır?

  

A)       Hamsin

B)        Siroko

C)        Samyeli

D)       Meltem

E)        Lodos

  

Soru 16.   Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  

A)       Ilıman iklim kuşağında yer alması

B)        Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

C)        Üç kıtayla çevrili olması

D)       Bitki çeşitliliği

E)        Denizlerle çevrili olması

 

Soru 17.   Aşağıdaki merkezlerden hangisinde yağış miktarı diğerlerine göre daha fazladır?

 

A)       Adana

B)        Konya

C)        Ankara

D)       Trabzon

E)        Mardin 

 

Soru 18.   Aşağıda verilen şehir çiftlerinden hangilerinde yıllık sıcaklık farkları diğerlerine göre daha azdır?

 

A)       Mersin - Konya

B)        Konya - İskenderun

C)        Yalova - Balıkesir

D)       İzmir - Rize

E)        Erzurum - Adana

 

  

Soru 19.   Yıllık yağış miktarı Mardin’de 690 mm. Kars’ta 534 mm dir. Yağış miktarı daha fazla olmasına rağmen Mardin’in Kars’tan daha kurak olması bu yörenin hangi özelliğine bağlanabilir?

 

A)       Yer şekli bakımından sade olması

B)        Buharlaşmanın fazla olması

C)        Bitki örtüsünün bozkır olması

D)       Akarsu ağının seyrek olması

E)        Yağışın yağmur olarak düşmesi

  

Soru 20.   Karadeniz Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından büyük farklılıklar gözlenmektedir. Fakat bu farklılıkları Orta Karadeniz Bölgesinde görememekteyiz.

Orta Karadeniz Bölgesinde farklılığın çok az olması ya da hiç olmamasının nedeni bedir?

 

 

A)       Dağların yükseltisi

B)        Kıyı şekli

C)        Kıyı akıntıları

D)       Fön rüzgârları

E)        Bitki örtüsü

 

CEVAPLAR; 


1     2   3   4   5    6    7    8    9   10   11   12   13  14  15   16   17   18  19  20
E   E   C  A  C    D  A   C   C    D    C    E    D   D   C     B    D    D   B   A

 

ALINTIDIR

6838
0
0
Yorum Yaz