FİZİKİ COĞRAFYA

2008-02-27 18:40:00

.FİZİKİ COĞRAFYANIN ALT KOLLARI

•   Jeomorfoloji – Jeoloji
•   Klimatoloji – Meteoroloji
•   Hidrografya – Oseonografya – Limnoloji – Kara Hidrografyası
•   Bitki Coğrafyası – Vejetasyon Coğrafyası
•   Toprak Coğrafyası – Pedoloji
•   Paleocoğrafya – ( Eskiden günümüze arazinin geçirdiği değişim incelenir. )

UYGULAMALI FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARININ AMACI

   Yeryüzüne bağlı çeşitli olayların nedenlerini ve insan etkilerini inceleyen coğrafyanın çağdaş bir kolu olan Uygulamalı Fiziki Coğrafya, yer kabuğunun üst kısmına ait canlı ve cansız olay ve unsurların karşılıklı etkileşimini araştırmaktadır.
   Uygulamalı Fiziki Coğrafyanın özünü oluşturan doğal ortam ve canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimleri ele almaktadır.Uygulamalı Fiziki Coğrafyanın amacı ve konusu, yeryüzünü doğal olarak farklılaşmış mekanlara ayırmak bunların özelliklerini çağımızın eğilimlerine uygun olarak sayısal verilerle ortaya koymak ve onları belirli sistemlerde incelemektir.

•   Uygulamalı Fiziki Coğrafya Araştırmalarına neden ihtiyaç duyulur ?

    Gerçek olan şu ki bugüne kadar yeryüzünün yaşama ortamı üzerine yapılan etkiler hemen her tarafta giderilmesi mümkün olmayan zararlara yol açmıştır.Yakın yıllar içerisinde teknoloji ve endüstri alanında büyük gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler sonucunda endüstri atıkları ve bazı kimyasal maddelerle atmosfer ve yaşama ortamı kirlenmiştir.Aynı şekilde hızlı nüfus artışına paralel olarak insanın çevre üzerindeki baskısı da artmış , doğal sınırları zorlayan tarım faaliyetleri ve orman tahripleri var olan dengeyi sarsmıştır.dolayısıyla da doğal ortamı tahrip eden, çevre sorunları yaratan bu etkiler karşısında doğa bilimlerinin tavır almasına ihtiyaç duyulmuştur.


        Fiziki coğrafya doğal çevreler ile insanın yaşam ve etkinlikleri arasında var olan ilişkileri incelemeyi amaçlayan bir bilim alanıdır.Yani fiziki coğrafyanın bugünkü hedefi; işleyen bir çevre araştırmak ve yerden yere meydana gelen değişmeleri tüm nedenleriyle ortaya koymaktır.
Gerçekten fiziki coğrafya alanında yapılan araştırmaların hemen hemen tümü coğrafi çevrede bulunan ve insan yaşamına karışan etkenlerin tanınmasına ve doğru değerlendirilmesine yönelik yapılmaktadır.Bu planda bugün için hakim olan anlayış, genellikle insan ile belirli bir çevresel bütün arasındaki ilişkileri göstermektedir.Bu bütünün insan yaşamı üzerinde etkili olan unsurları; yüzey şekilleri, iklim, hidrografya, toprak ve bitki örtüsü gibi unsurlardır.Fiziki coğrafyanın görevi de bu çevresel özellikleri nedenleriyle birlikte kendi aralarındaki bağlılıklarını araştırıp ortaya çıkarmak, insan yaşamı açısından oluşturduğu imkanları ve sorunları bulup incelemektir.

       

         İşte bu noktada fiziki coğrafyanın uygulamalı çalışmaları başarılmış olur.Çünkü fiziki coğrafya araştırmaları sadece alansal bir uygulama değil pratik ve kullanılabilen sonuçlar çıkaran çalışmalardır.Örneğin bu bilim alanı her hangi bir coğrafi çevreye ait yüzey şekillerinin yalnız oluşumu ve gelişimi ile ya da iklim şartları ile değil aynı zamanda bu unsurların insan yaşamına katkısı veya getirdiği sınırlamalarla da uğraşmaktadır.Fiziki coğrafyanın bugünkü yaklaşımı çevresel bir bütünün tek bir elemanı ile değil tüm unsurların dağılımı ve karşılıklı ilişkilerinin çözümlenmesine yöneliktir.


ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

•   Büro çalışmaları safhası
•   Arazi çalışmaları safhası
•   Laboratuar çalışmaları safhası
•   Verilerin değerlendirilmesi ve bir eser haline dönüştürülmesi


Yapılan araştırmaların bilimsel yönde doğruluğu araştırma sahalarında gösterilen titizliğe ve araştırıcının bilgi ve tecrübesine bağlıdır.


Araziye çıkmadan önce gerekli olan hazırlıklar büro çalışmaları safhasında tamamlanır.yapılacak ilk iş konu seçimidir.konu seçimi rastgele olmaz.konu seçiminde ve muhtevasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.


Konu Seçimi :


Fiziki coğrafyada konular çeşitlidir.Bu çeşitlilik ihtisas dallarının çokluğundan ileri gelmektedir.Ayrıca ihtisas dallarının kendi aralarında yine bir takım alt dallara ayrıldığını görmekteyiz.


Uygulamalı Fiziki Coğrafya alanında sorunların çözümü için çeşitli yollar izlenir.Önce araştırma sahasının sınırları belirlenmeli daha sonra araştırma konusuyla ilgili olarak hangi bilgilere ihtiyaç olduğu ve bu bölgelere nasıl ulaşılabileceği bilinmelidir.Aynı zamanda kesin ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için topladığı verileri nasıl değerlendireceğine ve sonuçları nasıl analiz edeceğine de karar verilmelidir.


Bir araştırmada bulgular ve sonuçları bilimsel üslupla sunulmalıdır.Bu da tatmin edici güvenilir veri ve kanıtların toplanmasına bağlıdır.Verilerin tatmin edici olması ilk ve orijinal kayıtlara ya da yetkin araştırıcılara ait olma hususuyla ilgilidir.İlk veriler araştırıcıların kendi sahasında yapacağı inceleme ve gözlemlerden ya da otoritelerin önceki çalışmalarından ve resmi dökümanlardan elde edilmelidir.

Araştırma alanı oldukça geniş ve büyük boyutlu olabileceği gibi küçük de olabilir.Araştırma alanı coğrafi bir üniteden ibaret olmalıdır.Konunun işlenişinde bütünlüğün korunması için bir zorunluluktur.Coğrafi ünitede araştırma yapılırken ilgisi dolayısıyla yakın ve uzak çevre ile de karşılaştırma yapılmalıdır.


Yeryüzünün herhangi bir yerinde Fiziki Coğrafya araştırmaları yapmak ve bu araştırmayı başarıya ulaştırmak sabır gerektiren yoğun ve zor bir iştir.


Acele etmek, alışılagelmiş ifadeler dışına çıkmamak dayanaksız görüşlere yer vermek, daha önceki çalışma sonuçlarını görmemek ya da mevcut bulguları kendine mal etmek bilimsel anlayışa tamamen terstir.Araştırmacı daha önce yapılmış etütleri gözden geçirmek eserleri incelemek zorundadır.Bu davranış araştırıcının ufkunu ve konuya bakış açısını genişletir.

 

http://www.cografyamiz.com/

374
0
0
Yorum Yaz